Kontaktiraj nas info@hk-green.sk

Zasebnost

1.1. Pogodbenici sta se dogovorili, da je kupec, če je fizična oseba, dolžan prodajalcu sporočiti svoje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vključno s poštno številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom.

1.2. Kupec oz. zadevna oseba (v nadaljnjem besedilu "kupec" ali "zadevna oseba") prodajalcu prostovoljno posreduje osebne podatke za izpolnitev svojih obveznosti, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe in nadaljnje komunikacije z njim. Brez njihove določbe prodajalec ne more pravilno izvesti pogodbe s kupcem, zato je s kupcem ne bo mogoče skleniti. Namen obdelave teh osebnih podatkov je izdaja davčnega dokumenta, predpogodbeni odnosi, identifikacija kupca, potrditev naročila po telefonu ali e-pošti, dostava blaga, registracija v spletni trgovini hk-green.sk, izvajanje trženjskih dejavnosti , informacije o novicah in posebnih ponudbah.

1.3. Prodajalec obdeluje osebne podatke zadevnih oseb za tržne namene na podlagi njihove zahteve oz. privolitev zadevne osebe v skladu z zakonom št. ne 18/2018 Zb. NR SR. Prizadeta oseba soglaša z obdelavo osebnih podatkov v ta namen pri naročanju blaga prek spletne trgovine hk-green.sk, pri registraciji v spletni trgovini hk-green.sk ali na drug primeren način. Prizadeta oseba se strinja s potrditvijo ustreznega polja pred pošiljanjem naročila ali pri registraciji v spletni trgovini hk-green.sk, da prodajalec obdeluje in shranjuje svoje osebne podatke v obsegu imena, priimka, e-poštnega naslova v dejavnosti, povezane s pošiljanjem informacij o novicah in ponudbah delnic ter jih obdelale v svojem tržnem informacijskem sistemu. Kupec podeli prodajalcu to soglasje za določeno obdobje, dokler ni izpolnjen namen obdelave kupčevih osebnih podatkov.

1.4. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu pošteno izjavlja, da daje soglasje v skladu s čl. § 11 odst. 1 zakona št. 122/2013 Zbornik o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu "ZnOOÚ"), tako da prodajalec obdeluje in hrani njegove osebne podatke v obsegu, določenem v točki 1.1. za namene iz točke 1.2. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal in z njimi razpolagal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi Slovaške republike. Po izpolnitvi namena obdelave prodajalec takoj zagotovi likvidacijo osebnih podatkov kupca v skladu s čl. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Kupec lahko kadar koli pisno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Soglasje preneha veljati v enem mesecu po tem, ko je kupec prodajalcu razveljavil soglasje.

1.5. Kupec ima pravico in možnost, da osebne podatke posodobi neposredno v spletnem načinu na spletni strani spletne trgovine, v razdelku za stranke, takoj po prijavi.

1.6. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 6 odst. 2 črka c) ZnOOÚ bo zbiral osebne podatke izključno za namen, naveden v točki 1.2. te splošne pogoje.

1.7. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 6 odst. 2 črka e) ZnOOÚ zagotovi, da se osebni podatki obdelujejo in uporabljajo izključno na način, ki ustreza namenu, za katerega so bili zbrani.

1.8. Prodajalec izjavlja, da je v skladu z določbami § 6 odst. 2 črka i) ZnOOÚ bo osebne podatke obdeloval v skladu z dobro moralo in bo ravnal na način, ki ne bo v nasprotju ali zaobšel ZnOOÚ ali druge splošno zavezujoče pravne predpise.

1.9. Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca na pisno zahtevo

 • potrditev, ali se osebni podatki o njem obdelujejo ali ne
 • v splošno razumljivi obliki informacije o obdelavi osebnih podatkov v informacijskem sistemu v obsegu:

a) identifikacijske podatke prodajalca in prodajalčevega predstavnika, če so imenovani,

(b) identiteto posrednika; to ne velja, če prodajalec pri pridobivanju osebnih podatkov ne ravna v skladu z 8. členom ZnOOÚ,

c) namen obdelave osebnih podatkov,

d) seznam osebnih podatkov ali obseg osebnih podatkov v skladu z 10. odstavkom 4, prvi stavek ZnOOÚ a

(e) dodatne informacije, ki so ob upoštevanju vseh okoliščin in pogojev obdelave osebnih podatkov potrebne za zagotovitev njegovih pravic in zakonsko zaščitenih interesov, zlasti: - navodila o prostovoljnosti ali obveznosti posredovanja zahtevanih osebnih podatkov podatki; če prodajalec pridobi kupčeve osebne podatke na podlagi privolitve kupca v skladu s členom 11 ZnOOÚ, mora tudi sporočiti čas veljavnosti privolitve in če kupčeva obveznost posredovanja osebnih podatkov izhaja iz neposredno izvršljivega pravno zavezujočega akta Evropske unije, mednarodni sporazum, ki zavezuje Slovaško republiko, ali pa prodajalec kupca obvesti o pravni podlagi, ki mu nalaga to obveznost, in ga obvesti o posledicah zavrnitve posredovanja osebnih podatkov,

 • krogu prejemnikov, če je predvideno ali očitno, da jim bodo na voljo osebni podatki
 • tretjim osebam, če je predvideno ali očitno, da jim bodo posredovani osebni podatki
 • oblika razkritja, če naj se razkrijejo osebni podatki
 • tretjo državo, v kateri je predviden ali bo verjetno nastal prenos osebnih podatkov v te države

1.10. Pri izdaji odločbe po odstavku 1.14. kupec se lahko seznani s postopkom obdelave in ocenjevanja poslovanja:

 1. v splošno razumljivi obliki natančne informacije o viru, od katerega je dobil svoje osebne podatke za obdelavo
 2. seznam njenih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave v splošno razumljivi obliki
 3. popravek ali odstranjevanje vaših napačnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave
 4. uničenje njenih osebnih podatkov, katerih namen obdelave se je končal; če se obdelujejo uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev
 5. likvidacijo njenih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, če je prišlo do kršitve zakona
 6. blokiranje njenih osebnih podatkov zaradi preklica privolitve pred iztekom veljavnosti, če prodajalec obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve kupca

1.11. Pravica kupca v skladu s točko 1.10. točki 3 in 4 je mogoče omejiti le, če je takšna omejitev posledica posebnega zakona ali bi njena uporaba kršila varstvo kupca ali kršila pravice in svoboščine drugih.

1.12. Kupec ima pravico do ugovora prodajalcu na podlagi brezplačne pisne zahteve

 1. obdelavo njenih osebnih podatkov, za katere domneva, da bodo ali bodo obdelani za namene neposrednega trženja brez njenega soglasja, in zahteva njihovo uničenje
 2. uporaba naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja v poštnem sistemu ali podajanje naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja.

1.13. Kupec ima na podlagi pisne zahteve ali osebno, če zadeve ni mogoče preložiti, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov zoper obdelavo osebnih podatkov v primerih v skladu z 10. odstavkom 3 črka a), e), f) ali g) ZnOOÚ z izražanjem zakonitih razlogov ali predložitvijo dokazov o nepooblaščenem posegu v njegove pravice in zakonsko zaščitene interese, ki jim takšna obdelava osebnih podatkov škoduje ali bi jim lahko bila v določenem primeru škodljiva; če to ne preprečujejo pravni razlogi in se dokaže, da je ugovor kupca upravičen, je prodajalec dolžan brez nepotrebnega odlašanja takoj, ko okoliščine to dopuščajo, blokirati in uničiti osebne podatke, ki jim je kupec ugovarjal.

1.14. Na pisno zahtevo ali osebno, če zadeve ni mogoče odložiti, ima kupec pravico, da kadar koli ugovarja prodajalcu in se ne podredi prodajalčevi odločitvi, ki bi imela pravne učinke ali pomemben vpliv, če je takšna odločitev izdano izključno na podlagi avtomatizirane obdelave njegovih osebnih podatkov. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati revizijo izdane odločbe na drugačen način od avtomatizirane oblike obdelave, medtem ko je prodajalec dolžan upoštevati zahtevo kupca, tako da bo odločilno vlogo pri pregledu odločitve odigral pooblaščen oseba; prodajalec obvesti kupca o načinu pregleda in rezultatu ugotovitve v roku v skladu s točko 1.21. Kupec te pravice nima le, če to določa poseben zakon, ki določa ukrepe za zaščito zakonitih interesov kupca, ali če je v predpogodbenih razmerjih ali med obstojem pogodbenih razmerij prodajalec izdal odločbo na zahtevo kupca ali če je prodajalec v pogodbi sprejel druge ustrezne ukrepe za zaščito zakonitih interesov kupca.

1.15. Če kupec uveljavlja svojo pravico

 1. pisno in iz vsebine njene vloge izhaja, da uveljavlja svojo pravico, se šteje, da je bila vloga vložena v skladu s tem zakonom; zahtevo, poslano po elektronski pošti ali pa kupec pisno dostavi najkasneje v treh dneh od datuma pošiljanja
 2. osebno ustno v zapisniku, iz katerega mora biti jasno, kdo je uveljavljal pravico, kaj zahteva in kdaj ter kdo je zapisnik naredil, njegov podpis in podpis kupca; prodajalec je dolžan izvod zapisnika izročiti kupcu
 3. pri posredniku v skladu s 1. ali 2. točko tega odstavka, je ta dolžan brez nepotrebnega odlašanja predložiti to zahtevo ali registracijo prodajalcu.

1.16. Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki neupravičeno obdelujejo, lahko Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike predloži predlog za začetek postopka varstva osebnih podatkov.

1.17. Če kupec nima polne poslovne sposobnosti, lahko njegove pravice uveljavlja zakoniti zastopnik.

1.18. Če kupec ni živ, lahko njegove pravice po tem zakonu uresničuje bližnja oseba.

1.19. Zahteva kupca v skladu s točko 1.9., 1.10. 1 /, 3 / do 6 in točka 1.12. do 1.14. jih prodajalec opremi brezplačno.

1.20. Zahteva kupca v skladu s točko 1.10. 2 / jih prodajalec zagotovi brezplačno, razen plačila v znesku, ki ne sme presegati zneska namensko nastalih materialnih stroškov, povezanih s kopiranjem, dobavo tehničnih medijev in pošiljanjem informacij kupcu, razen če posebni zakon ne določa drugače .

1.21. Prodajalec je dolžan pisno obdelati zahtevo kupca v skladu z odstavki 1.19. in 1.20. najkasneje v 30 dneh od datuma prejema zahteve.

1.22. Omejitev pravic kupca po oddelku 1.11. prodajalec pisno obvesti kupca in Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike brez nepotrebnega odlašanja.

1.23. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 15 odst. 1 črka b) ZnOOÚ obdeluje osebne podatke kupca za namene, navedene v točki 1.2. te pogoje prek naslednjih posrednikov: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Po oddaji naročila ali registracije lahko kupec prejme poročila o ponudbah blaga, promocijah in storitvah prodajalca. Kupec lahko pošiljanje kadar koli prekliče po prijavi v center za odjemalce v razdelku »Moj račun« in pododdelku »Moje novice«.
 2. S potrditvijo polja pred pošiljanjem naročila kupec pokaže, da je prebral te splošne pogoje poslovanja, v celoti razume njihovo vsebino in da se z njimi strinja.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb teh splošnih pogojev nakupa. Obveznost pisnega obveščanja o spremembi splošnih nabavnih pogojev je izpolnjena z objavo na spletni strani https://hk-green.cz.
 4. Ustrezne določbe Civilnega zakonika, št. 22/2004 Zbornik o elektronskem poslovanju in o spremembi zakona št. 128/2002 Zbornik o državnem nadzoru notranjega trga pri varstvu potrošnikov in o spremembah nekaterih aktov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 Coll., S spremembami in Zakon št. 102/2014 Zbornik o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
 5. Vse cene v bitcoinih se pretvorijo iz cene v evrih po menjalnem tečaju Bitcoin Best Bid (BBB), ki ga posreduje naš partner BitPay. Vse transakcije z bitcoini spremlja račun, ki velja 15 minut. Če plačilo ni izvedeno v danem roku, je potrebno ustvariti nov račun. Preklicana naročila: Preklicana naročila so lahko upravičena do vračila evrov. Vračilo bo izvedeno v celotnem znesku vrednosti naročila v evrih na bančni račun v skladu z zahtevo kupca. Vrnjena naročila: Vračena naročila bodo upravičena do vračila sredstev v evrih na bančni račun, kot zahteva kupec. Anomalije pri plačilu: Če se pojavi katera od naslednjih situacij pri plačilu z bitcoini, vas bo naša podpora za stranke poskušala kontaktirati, da vam pomaga rešiti situacijo. Preplačano naročilo: preplačano naročilo bo sprejeto in vsa sredstva nad zahtevanim zneskom bodo vrnjena kupcu. Nezadostno plačano naročilo: Naročilo bo preklicano in plačilo vrnjeno kupcu. Prepozno plačilo: Naročilo bo preklicano in plačilo vrnjeno kupcu. V primeru, da niti Lucullus sro niti BitPay ne moreta preveriti zakonitosti transakcije z Bitcoin, bo naročilo preklicano.
 6. Ti splošni pogoji veljajo za kupca s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe

Katere osebne podatke zbiramo od vas?

 1. Da bi lahko izpolnili vaše zahteve, želje in posledično, da bi jih lahko izpolnili po vaših zamislih in pričakovanjih, moramo zato poznati vaše osebne podatke. Zbrane podatke nato uporabljamo za podporo in poglobitev najboljših možnih odnosov med vami in našim podjetjem Lucullus sro. Da bi lahko čim bolje izpolnili svoj namen, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov.
 2. Te podatke poskušamo pridobiti od vas pri ustvarjanju naročila na naši spletni strani. Samodejno ste registrirani v našem sistemu. Imamo vaše ime, priimek, naslov za izstavitev računa in dostavo, kontakt za telefon in e-pošto. Družba Lucullus sro v celotnem procesu sledi veljavni zakonodaji in splošnim pogojem poslovanja.

Zakaj rabimo te podatke od vas?

 1. Osebni podatki se uporabljajo predvsem za elektronsko obdelavo vašega naročila, za pravilno dostavo blaga iz vašega naročila, pa tudi za prejem, poravnavo plačil, ki jih prejmemo od vas, in nenazadnje za komunikacijo z vami glede vašega naročila naročilo. Te naloge so zelo pomemben in neločljiv del našega dela.
 2. Za trženjske namene našega podjetja Lucullus sro se uporabljajo tudi vaši osebni podatki, pa tudi za oblikovanje različnih statistik, ki pa so zbrane samo za notranje namene našega podjetja. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen podizvajalcem in posrednikom, temveč le tistim podatkom, ki prispevajo k nujni in uspešni izvedbi vašega naročila in njegovi kasnejši dostavi. Lucullus sro se tega zavzema.

Kako spremeniti, posnoviti, izbrisati osebne podatke?

 1. Naše stranke lahko kadar koli po prijavi v svoj račun uredijo svoje osebne podatke ali v obliki pisne zahteve, ki jo je treba poslati na naš elektronski naslov info@hk-green.cz. Po tej operaciji bodo vaši osebni podatki naknadno izbrisani iz baze podatkov podjetja Lucullus sro, ki jih ne bo več obdelovala.
 2. Če ne želite več prejemati novic od našega podjetja Lucullus sro po elektronski pošti, se lahko brezplačno odjavite s klikom na »odjava« na dnu glasila.

Kaj so piškotki in kaj nam pomenijo?

 1. ookie je kratka besedilna datoteka, ki jo brskalniku pošlje obiskana spletna stran. Podjetje Lucullus sro uporablja te tako imenovane Piškotki za izboljšanje in poenostavitev vašega obiska našega spletnega mesta https://hk-green.cz. Naše podjetje jih ne uporablja za shranjevanje vaših osebnih podatkov, niti jih ne delimo s tretjo osebo.
 2. Z uporabo piškotkov pridobivamo podatke, kot so število obiskov našega spletnega mesta, skupno število strank, zato na ta način ugotovimo, kakšno blago kupujete na internetu, zato vam lahko ponudimo vaš izdelek s popustom cena, npr Uporaba glasila.
 3. Za spletno nakupovanje morate v brskalniku omogočiti piškotke.