Kontaktiraj nas info@hk-green.eu

Zasebnost

1.1. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da je kupec, če je fizična oseba, dolžan sporočiti prodajalcu svoje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vključno s poštno številko, telefonsko številko in elektronskim naslovom.

1.2. Kupec oz. zadevna oseba (v nadaljnjem besedilu "kupec" ali "zadevna oseba") prostovoljno posreduje osebne podatke prodajalcu zaradi izpolnjevanja njegovih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in nadaljnje komunikacije z njim. Brez njihovega zagotavljanja prodajalec ne more pravilno izpolniti pogodbe s kupcem in je zato s kupcem ne bo mogoče skleniti. Namen obdelave teh osebnih podatkov je izdaja davčnega dokumenta, predpogodbena razmerja, identifikacija kupca, potrditev naročila po telefonu ali e-pošti, dostava blaga, registracija v spletno trgovino hk-green.sk, izvajanje marketinških aktivnosti , informacije o novicah in posebnih ponudbah.

1.3. Prodajalec obdeluje osebne podatke zadevnih oseb za namene trženja na podlagi njihove zahteve oz. soglasje zadevne osebe v skladu z zakonom št. št. 18/2018 Zb. NR SR. Prizadeta oseba izrazi svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov v ta namen pri naročilu blaga preko spletne trgovine hk-green.sk, ob registraciji v spletni trgovini hk-green.sk ali na drug primeren način. Prizadeta oseba se s potrditvijo ustreznega polja pred oddajo naročila ali ob registraciji v spletno trgovino hk-green.sk strinja, da prodajalec obdeluje in hrani njegove osebne podatke v obsegu imena, priimka, e-poštnega naslova v prodajalčevem naslovu. aktivnosti glede pošiljanja informacij o novicah in ponudbah delnic ter jih obdeluje v svojem trženjskem informacijskem sistemu. Kupec prodajalcu daje to soglasje za določen čas, dokler ni izpolnjen namen obdelave kupčevih osebnih podatkov.

1.4. S pošiljanjem naročila prodajalcu kupec pošteno izjavlja, da daje soglasje v skladu s čl. § 11 odst. 1 zakona št. 122/2013 Zb. O varstvu osebnih podatkov, s spremembami (v nadaljevanju ZnOOÚ), da prodajalec svoje osebne podatke obdeluje in hrani v obsegu, določenem v točki 1.1. za namene iz točke 1.2. Prodajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki kupca ravnal in razpolagal v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike. Po izpolnitvi namena obdelave bo prodajalec nemudoma zagotovil likvidacijo kupčevih osebnih podatkov v skladu s čl. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Kupec lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli pisno prekliče. Soglasje poteče v roku 1 meseca od vročitve preklica soglasja s strani kupca prodajalcu.

1.5. Kupec ima pravico in možnost posodobitve osebnih podatkov neposredno v spletnem načinu na spletni strani spletne trgovine, v razdelku za stranke, takoj po prijavi.

1.6. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 6 odst. 2 črka c) ZnOOÚ bo osebne podatke zbiral izključno za namen iz točke 1.2. teh splošnih pogojev.

1.7. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 6 odst. 2 črka e) ZnOOÚ zagotavlja, da se osebni podatki obdelujejo in uporabljajo izključno na način, ki ustreza namenu, za katerega so bili zbrani.

1.8. Prodajalec izjavlja, da v skladu z določbami § 6 odst. 2 črka i) ZnOOÚ bo osebne podatke obdeloval v skladu z dobro moralo in bo ravnal tako, da ne bo v nasprotju z ZnOOÚ ali drugimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, niti se jim ne bo izognil.

1.9. Kupec ima pravico zahtevati od prodajalca na pisno zahtevo

 • potrditev, ali se osebni podatki o njem obdelujejo ali ne
 • v splošno razumljivi obliki informacije o obdelavi osebnih podatkov v informacijskem sistemu v obsegu:

a) identifikacijski podatki prodajalca in zastopnika prodajalca, če je imenovan,

(b) identiteto posrednika; to ne velja, če prodajalec pri pridobivanju osebnih podatkov ne ravna v skladu z § 8 ZnOOÚ,

c) namen obdelave osebnih podatkov,

d) seznam osebnih podatkov oziroma obseg osebnih podatkov po 10. odst. 4, prvi stavek ZnOOÚ a

(e) dodatne informacije, ki so ob upoštevanju vseh okoliščin in pogojev obdelave osebnih podatkov nujne, da kupec zagotovi njegove pravice in pravno varovane interese, zlasti: - navodila o prostovoljnosti ali obveznosti posredovanja zahtevanega osebni podatki; če prodajalec pridobi kupčeve osebne podatke na podlagi kupčeve privolitve v skladu z 11. členom ZnOOÚ, obvesti tudi čas veljavnosti privolitve, in če kupčeva obveznost posredovanja osebnih podatkov izhaja iz neposredno izvršljivega pravno zavezujočega akta. Evropske unije, mednarodne pogodbe, s katero je zavezana Slovaška ali , prodajalec obvesti kupca o pravni podlagi, ki mu nalaga to obveznost, in ga obvesti o posledicah zavrnitve posredovanja osebnih podatkov,

 • krogu prejemnikov, če je pričakovano ali očitno, da jim bodo osebni podatki na voljo
 • tretjih oseb, če je pričakovano ali očitno, da jim bodo osebni podatki posredovani
 • oblika razkritja, če je treba razkriti osebne podatke
 • tretje države, če se domneva ali očitno, da bo prišlo do prenosa osebnih podatkov v te države

1.10. Pri izdaji odločbe po odstavku 1.14. kupec ima pravico, da se seznani s postopkom obdelave in vrednotenja poslovanja:

 1. v splošno razumljivi obliki natančne podatke o viru, iz katerega je pridobil svoje osebne podatke za obdelavo
 2. v splošno razumljivi obliki seznam njenih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave
 3. popravek ali odstranitev vaših napačnih, nepopolnih ali zastarelih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave
 4. uničenje njenih osebnih podatkov, katerih namen obdelave se je končal; če so predmet obdelave uradni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zahteva njihovo vrnitev
 5. likvidacijo njenih osebnih podatkov, ki so predmet obdelave, če je šlo za kršitev zakona
 6. blokiranje njenih osebnih podatkov zaradi preklica privolitve pred iztekom njene veljavnosti, če prodajalec obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve kupca

1.11. Pravica kupca po točki 1.10. 3. in 4. točko se lahko omeji le, če taka omejitev izhaja iz posebnega zakona ali bi bila z njeno uporabo kršeno varstvo kupca ali bi bile kršene pravice in svoboščine drugih.

1.12. Kupec ima pravico do ugovora prodajalcu na podlagi brezplačne pisne zahteve

 1. obdelavo njenih osebnih podatkov, za katere domneva, da so ali bodo obdelani za namene neposrednega trženja brez njene privolitve, in zahteva njihovo likvidacijo
 2. uporaba naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja v poštnem sistemu oziroma posredovanje naslova, imena, priimka in naslova kupca za namene neposrednega trženja.

1.13. Kupec ima na podlagi pisne zahteve ali osebno, če zadeve ni mogoče odložiti, pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov zoper obdelavo osebnih podatkov v primerih iz 10. odst. 3. črka a), e), f) ali g) ZnOOÚ z navedbo legitimnih razlogov ali z dokazilom o nepooblaščenem posegu v njegove pravice in pravno varovane interese, ki so ali bi jim lahko v konkretnem primeru škodovali s takšno obdelavo osebnih podatkov; če tega ne preprečujejo pravni razlogi in se izkaže, da je kupčev ugovor utemeljen, je prodajalec dolžan osebne podatke, katerih obdelavi je kupec ugovarjal, blokirati in uničiti, takoj ko okoliščine to dopuščajo.

1.14. Na pisno zahtevo ali osebno, če zadeve ni mogoče odložiti, ima kupec pravico, da prodajalcu kadar koli ugovarja in se ne podvrže odločitvi prodajalca, ki bi imela pravne učinke ali bistvene posledice, če je taka odločitev izdano izključno na podlagi avtomatizirane obdelave njegovih osebnih podatkov. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati, da izdano odločbo pregleda na način, ki se razlikuje od avtomatizirane oblike obdelave, medtem ko je prodajalec dolžan ugoditi kupčevi zahtevi, tako da bo odločilno vlogo pri reviziji odločbe igral pooblaščeni oseba; prodajalec obvesti kupca o načinu pregleda in rezultatu ugotovitve v roku iz točke 1.21. Kupec te pravice nima le, če je določeno s posebnim zakonom, ki predvideva ukrepe za varovanje zakonitih interesov kupca, ali če je prodajalec v predpogodbenih razmerjih ali v času obstoja pogodbenih razmerij izdal odločbo o spoštovanju na zahtevo kupca ali je pogodba sprejela druge ustrezne ukrepe za zaščito zakonitih interesov kupca.

1.15. Če kupec uveljavlja svojo pravico

 1. pisno in iz vsebine njene prijave izhaja, da uveljavlja svojo pravico, se šteje, da je prijava vložena po tem zakonu; zahtevo, oddano po e-pošti ali pa bo kupec dostavil pisno najkasneje v treh dneh od dneva pošiljanja
 2. osebno ustno v zapisnik, iz katerega mora biti razvidno, kdo je uveljavljal pravico, kaj uveljavlja ter kdaj in kdo je naredil zapisnik, njegov podpis in podpis kupca; prodajalec je dolžan izročiti izvod zapisnika kupcu
 3. v primeru posrednika po 1. ali 2. točki tega odstavka je slednji dolžan to zahtevo oziroma registracijo brez nepotrebnega odlašanja posredovati prodajalcu.

1.16. Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo neupravičeno, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike poda predlog za začetek postopka o varstvu osebnih podatkov.

1.17. Če kupec nima polne poslovne sposobnosti, lahko njegove pravice uveljavlja zakoniti zastopnik.

1.18. Če kupec ni živ, lahko njene pravice po tem zakonu uveljavlja bližnja oseba.

1.19. Zahteva kupca po točki 1.9., 1.10. 1 /, 3 / do 6 in točka 1.12. do 1.14. brezplačno opremljen s strani prodajalca.

1.20. Zahteva kupca po točki 1.10. 2 / prodajalec zagotovi brezplačno, razen plačila v višini, ki ne sme presegati zneska namensko nastalih materialnih stroškov, povezanih z izdelavo kopij, dobavo tehničnih medijev in pošiljanjem informacij kupcu, razen če poseben zakon določa drugače. .

1.21. Prodajalec je dolžan pisno obdelati kupčevo zahtevo v skladu z odstavki 1.19. in 1.20. najkasneje v 30 dneh od dneva prejema zahteve.

1.22. Omejitev kupčevih pravic po razdelku 1.11. prodajalec brez nepotrebnega odlašanja pisno obvesti kupca in Urad za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike.

1.23. Prodajalec izjavlja, da v skladu s čl. § 15 odst. 1. črka b) ZnOOÚ obdeluje osebne podatke kupca za namene, določene v točki 1.2. te pogoje preko naslednjih posrednikov: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Po oddaji naročila ali registraciji lahko kupec prejme poročila o ponudbah blaga, akcijah in storitvah prodajalca. Stranka lahko kadar koli prekliče pošiljanje po prijavi v center za stranke v razdelku »Moj račun« in podrazdelku »Moje glasilo«.
 2. S potrditvijo polja pred oddajo naročila kupec izraža, da je te splošne pogoje prebral, v celoti razumel njihovo vsebino in da se z njimi strinja.
 3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev nakupa. Obveznost pisnega obveščanja o spremembi splošnih pogojev nakupa je izpolnjena z objavo na spletni strani https://hk-green.cz.
 4. Za razmerja, ki jih ti splošni pogoji ne urejajo, veljajo ustrezne določbe Civilnega zakonika, Zakona št. 22/2004 CFU o elektronskem poslovanju in sprememb Zakona št. 128/2002 CFU o državnem nadzoru notranjega trga v zadevah potrošnikov. varstvu in spremembah nekaterih zakonov s spremembami št. 284/2002 CFU s spremembami in Zakonom št. 102/2014 CFU o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.
 5. Vse cene v Bitcoinih so pretvorjene iz cene v evrih v skladu z menjalnim tečajem Bitcoin Best Bid (BBB), ki ga zagotavljajo naši partnerji BitPay. Vsem Bitcoin transakcijam je priložen račun, ki velja 15 minut. Če plačilo ni opravljeno v okviru danega limita, je potrebno izdelati nov račun. Preklicana naročila: Preklicana naročila so lahko upravičena do povračila evrov. Povračilo bo v celotnem znesku vrednosti naročila v imenu evra na bančni račun, kot ga zahteva kupec. Vrnjena naročila: Vrnjena naročila bodo upravičena do vračila sredstev v evrih na bančni račun na zahtevo kupca. Anomalije pri plačilu: Če pri plačilu v imenu Bitcoin pride do katere od naslednjih situacij, bo naša podpora za stranke poskušala stopiti v stik z vami, da vam pomaga rešiti situacijo. Unovčeno naročilo: unovčeno naročilo bo sprejeto in vsa sredstva nad zahtevanim zneskom bodo vrnjena kupcu. Nezadostno plačano naročilo: Naročilo bo preklicano in plačilo bo vrnjeno kupcu. Prepozno plačano naročilo: Naročilo bo preklicano, plačilo pa bo vrnjeno kupcu. V primeru, da niti LUCULLUS sro niti BitPay ne moreta preveriti legitimnosti Bitcoin transakcije, bo naročilo preklicano.
 6. Ti splošni pogoji začnejo veljati proti kupcu s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe

Katere osebne podatke zbiramo od vas?

 1. Da bi lahko čim bolj izpolnili vaše zahteve, želje in jih posledično izpolnili glede na vaše zamisli in pričakovanja, moramo torej poznati vaše osebne podatke. Zbrane podatke nato uporabimo za podporo in poglobitev najboljšega možnega odnosa med vami in našim podjetjem LUCULLUS sro. Da bi lahko ta namen izpolnili kar najbolje, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov.
 2. Te podatke poskušamo pridobiti od vas, ko ustvarjamo naročilo na naši spletni strani. V naš sistem ste samodejno registrirani. Imamo vaše ime, priimek, naslov za izstavitev računa in dostavo, telefon in e-mail kontakt. Podjetje LUCULLUS sro v celotnem procesu upošteva veljavno zakonodajo in splošne pogoje poslovanja.

Zakaj potrebujemo te podatke od vas?

 1. Osebni podatki se uporabljajo predvsem za elektronsko obdelavo vašega naročila, za pravilno dostavo blaga iz vašega naročila, kot tudi za prejem, obračun plačil, ki jih prejmemo od vas in nenazadnje za komunikacijo z vami v zvezi z vašim naročilo. Te naloge so zelo pomemben in sestavni del našega dela.
 2. Za namene trženja našega podjetja LUCULLUS sro se uporabljajo tudi vaši osebni podatki, pa tudi za ustvarjanje različnih statistik, ki pa se zbirajo samo za interne namene našega podjetja. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen podizvajalcem in posrednikom, temveč le tisti podatki, ki prispevajo k potrebni in uspešni izvedbi vašega naročila in njegovi kasnejši dostavi. LUCULLUS sro je temu zavezan.

Kako spremeniti, posodobiti, izbrisati svoje osebne podatke?

 1. Naše stranke lahko svoje osebne podatke urejajo kadarkoli po prijavi v svoj račun ali v obliki pisne zahteve, ki jo pošljejo na naš e-naslov info@hk-green.cz. Po tem dejanju bodo vaši osebni podatki naknadno izbrisani iz baze podatkov podjetja LUCULLUS sro, ki jih ne bo več obdelovalo.
 2. Če ne želite več prejemati glasil našega podjetja LUCULLUS sro po e-pošti, se lahko brezplačno odjavite s klikom na "odjava" na dnu glasila.

Kaj so piškotki in kaj nam pomenijo?

 1. ookie je kratka besedilna datoteka, ki jo spletne strani, ki jih obiščete, pošljejo vašemu brskalniku. Podjetje LUCULLUS sro uporablja te tako imenovane piškotke za izboljšanje in poenostavitev vašega obiska naše spletne strani https://hk-green.cz. Naše podjetje jih ne uporablja za shranjevanje vaših osebnih podatkov, niti jih ne delimo s tretjimi osebami.
 2. S pomočjo piškotkov pridobimo podatke, kot so število obiskov naše spletne strani, skupno število kupcev, zato na ta način ugotovimo, kakšno blago kupujete na internetu in vam tako lahko ponudimo vaš izdelek na znižano ceno, npr. prek glasila.
 3. Za spletno nakupovanje morajo biti v vašem brskalniku omogočeni piškotki.